ឆ្នាំនេះ​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មាន​ទូក​ចំនួន​២៨​ទៅ​ចូលរួម​អុំ​និង​ចែវ​ប្រណាំង នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN