​ពពួក​រុក្ខជាតិ ដែល​ឈ្មោះ​វា​ប្លែក ដល់​មើល​រូបរាង​កាន់តែ​ចម្លែក​គួរឲ្យខ្លាច​ – CEN