​ដំណើរ​ឆ្លង​ភព​ពិតជា​មាន​មែន​! រឿង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខាងក្រោម វា​បាន​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ – CEN