ស្វា​នេះ​លេង​មួយ​ក្បាច់ ធ្វើឲ្យ​ខ្លា​ធ្លាក់​ពី​ដើម​ឈើ​ទាំង​ជំហរ​ – CEN