មនុស្សប្រុសស្រី ៣នាក់ រងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នៅស្រុកស្វាយទាប – CEN