បាញ់​ឆ្លង​ហែរ​ជំ​នួន អ្នកបាញ់​មធ្យម ងំ​នឹង​អ្នក​លើក​កូន​អោយ​! (Video inside) – CEN