ប្រគល់​ឯកសណ្ឋាន​កីឡាតេ​ក្វាន់​ដូ ៨០០​សម្រាប់ សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ការសម្តែង​កីឡាតេ​ក្វាន់​ដូ​ – CEN