បំពាក់សម្ភារៈការិយាល័យ កុំព្យូទ័រ ជូនវិទ្យាល័យក្តីទទឹម ក្នុងបវេសនាកាលថ្មី បន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះអស់ – CEN