លោក​អ៊ិត សំហេង ​៖ កំពុង​យកចិត្តទុកដាក់​បន្ត​ខិតខំ​លើកកម្ពស់​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ – CEN