៥​ឆ្នាំ​មកហើយ ដែល​សុន​កមួយ​ក្បាល​នេះ បាន​ពាំ​ស្លឹកឈើ​យកទៅ​ប្តូរ​នំ​ – CEN