មេរៀន​មួយ ក្រូចថ្លុង​រាង​បួន​ជ្រុង ទម្ងន់​ធ្លាក់ តែ​តម្លៃ​ឡើង​ – CEN