ក្រសួង​អប់រំ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​កុមារី​អាយុ​ជាង​៥​ឆ្នាំ រៀន​ថ្នាក់​ទី​៤ ដោយសារ​បញ្ញា​ឆ្លាត​វៃ​ – CEN