លោក ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ​៖ បេសកម្ម​ចម្បង​របស់​ក្រសួង គឺ​ធានា​ការលូតលាស់​នៃ​វិស័យ​ឯកជន​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ – CEN