រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច ៖ ជប៉ុន​នៅ​តែ​ជា​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​ឈានមុខ​គេ​ដ៏​សំខាន់​របស់​កម្ពុជា​ – CEN