លោកហោ ណាំហុង ពន្យល់ ប្រតិភូសភាអឺរ៉ុប អំពីការអភិវឌ្ឍ របស់កម្ពុជា និងស្នើ សហភាពអឺរ៉ុប ជួយទិញ ទំនិញកម្ពុជា ឲ្យ បានច្រើនថែមទៀត – CEN