គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេ គឺលើអ្នកធ្វើដំណើរ តាមម៉ូតូ អត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាព – CEN