ចុក​សារុង ចង​ពុង លក់​ងាវ​លក់​គ្រំ មិន​ខ្វល់​អ្នក​សើច​អ្នក​យំ ចំណូល​អូន​ចូល​គួរសម ត្រឹម​១​ខែ​បាន ១​លាន​បាត​! (រូប ១៩ សន្លឹក Video inside) – CEN