រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​មាន​គណបក្សនយោបាយ​ចំនួន​បី​បាន​មក​ចុះបញ្ជី​ឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត និង​បញ្ជី​បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​នៅ គ​.​ជ​.​ប​ – CEN