កម្ពុជា​បើកចំហ​ដល់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ពី​គ្រប់​វិស័យ ចូលរួម​ក្នុង​ដំណើរការ​ត្រួតពិនិត្យ​ការអនុវត្ត UNCAC នៅ​កម្ពុជា​ – CEN