លោកម៉ៅ មុនីវណ្ណ ឆ្លើយតប ចំពោះការចោទប្រកាន់ របស់លោក សម រង្ស៊ី – CEN