ខណៈ​មាន​អ្នកស្លាប់ ១.៣៥៧​នាក់ ៩​ខែ ២០១៧ រដ្ឋមន្ត្រី​សាធារណការ ក្រើនរម្លឹក​ដល់​អ្នកធ្វើ​ដំណើរ កុំឱ្យ​ថ្ងៃ​សប្បាយ​ក្លាយជា​ថ្ងៃ​កើតទុក្ខ​ – CEN