​ទិវា​ឆ្មប​អន្តរជាតិ ក្លាយ​ជា​ទិវា​ធ្ម​ប​អន្តរជាតិ ដោយសារ​អ្នក​រៀបចំ​កម្មវិធី​សរសេរ​ខុស​ – CEN