បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន CBL ចុះ​ជួយ​កែ​លម្អ​សោ​ភ័ណ​ភាព​វិទ្យា​ល័យ​ព្រែក​ឯក – CEN