អគ្គនាយកដ្ឋាន​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​ជិត​៣៥% កំពុង​ជួបប្រទះ​ខុស​ទិន្នន័យ​អត្តសញ្ញាណ​របស់ខ្លួន​ – CEN