​ឆ្នាំ​២០១៨ ៖ ​ការបង្កបង្កើន ស្រូវ ពោត សណ្តែក នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​ទទួលបាន​ផល​ល្អប្រសើរ​ – CEN