ភ្ញាក់ផ្អើល ពេលនេះ​កញ្ញា វ៉ាង ស្រីណូ បានប្រកាស​វិល​ចូល​សិល្បៈ​វិញ – CEN