រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន​លើកទឹកចិត្ត ដល់​ការវិនិយោគ​មិន​បំពុល​ដល់​ទឹកសមុទ្រ​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN