រដ្ឋាភិបាល​ចិន គោរព​ឯករាជ្យ អធិបតេយ្យ និង​គាំទ្រ​ចំពោះ​ដំណើរការ​បោះឆ្នោត នៅ​កម្ពុជា​ – CEN