ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម បញ្ជាក់​ពី​​អាកាសធាតុ​ប្រចាំ​សប្តាហ៍ (​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ៣១ តុលា – ០៧ វិច្ឆិកា ២០១៧) – CEN