ប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនាំគ្នាឡើងទៅសាលាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងជាថ្មី – CEN