ឥទ្ធិពល​នៃ​ការផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​គ្រឿង​ស្រវឹង បណ្តាលឲ្យ​គ្រោះថ្នាក់​ – CEN