បណ្តុះ​ចំណេះដឹង​តួនាទី​បុរស​-​ស្ត្រី ឱ្យមាន​សមភាព និង​សមធម៌​យេនឌ័រ ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​ធនធានធម្មជាតិ​ – CEN