ហួស​និយាយ! ព្រោះ​ចង់​សែ​ល​ហ្វី​ជាមួយ​ខ្លាឃ្មុំ​ដែល​រងរបួស ចុង​ក្រោយ​ត្រូវ​វា​ហែក​គ្មាន​សល់​អ្វី​ – CEN