៥នាក់ស្លាប់ និង ១៥នាក់ទៀតកំពុងជួយសង្គ្រោះ សង្ស័យផឹកទឹកអូរ មានជាតិថ្នាំពុល នៅខេត្តក្រចេះ – CEN