បន្ត​ដោះស្រាយ​រាល់​ចំណុច​សេសសល់ និង​សំណូមពរ​នានា ក្នុង​បុព្វហេតុ លើកកម្ពស់​វិស័យ​អប់រំ – CEN