គ្រាន់តែ​ពិន័យ​មន្ត្រីនគរបាល​២​រូប មិន​ត្រូវបាន​បណ្តេញចេញ​ពី​ក្របខ័ណ្ឌ​ – CEN