ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង​សភាពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប ព្រមព្រៀង​បង្កើន​កិច្ចសហការ​លើ​វិស័យ​ធុរកិច្ច និង​វិនិយោគ​ – CEN