អា​ប៊ុល​ឈួសឆាយ​ដី​ប៉ះ​គ្រាប់ ផ្ទុះ​គគ្រើក​ធរណី បណ្តាលឲ្យ​ប៉ើង​អា​ប៊ុល​ទើរ​លើ​របង​និង​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរស​ម្នាក់​រងរបួស​ធ្ងន់​ – CEN