ពលរដ្ឋស្លាប់ ដោយពុលទឹក នៅខេត្តក្រចេះ កើនដល់ ១២នាក់ – CEN