រដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាល៖ ករណីពុលនៅខេត្តក្រចេះ មន្ទីរពិសោធន៍រកឃើញស្រាទាំងនោះ មានផ្ទុកជាតិ មេតាណុលខ្ពស់ ដែលធ្វើឲ្យពុល ហើយវិភាគសំណាកទឹក ពុំទាន់ទទួលបានលទ្ធផល – CEN