អ្នក​ខេត្តក្រចេះ​ពុល នំ​អន្សមអាំង​៤៤​នាក់ កំពុង​សង្គ្រោះ​ – CEN