សម្តេច​តេជោ​៖ នៅពេល​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៣ សាងសង់​រួច បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើដំណើរ នឹង​ចំណេញ​ពេលវេលា និង​កាត់បន្ថយ​ការចំណាយ​ផ្សេងៗ​ – CEN