នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​៖ តើ​ប្រទេស​ណាមួយ​ជា​សហគមន៍​អន្តរជាតិ ដែល​នឹង​មិន​ទទួលស្គាល់​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត ឬ ដាក់​សម្ពាធ​លើ​កម្ពុជា​ – CEN