ស្នើ​ឲ្យ​បញ្ឈប់​ការផលិត និង​ការចាក់ផ្សាយ​វីដេអូ ដែល​យក​គ្រឿង​ស្រវឹង​ធ្វើជា​គុណសម្បត្តិ ក្នុង​ការដោះស្រាយ​វិបត្តិ​បំភ្លេច​ទុក្ខ​កង្វល់​ – CEN