សំណើរ​បញ្ហា​មួយចំនួន​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវ​សិក្សា​ដោះស្រាយ​បន្ត​បន្ទាប់ តាម​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល​ – CEN