គណបក្សនយោបាយ​ចំនួន​៣៨ បាន​ចុះបញ្ជី​ត្រឹមត្រូវ ស្របតាម​ច្បាប់ នៅ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ – CEN