ធនាគារ ស្ថាបនា សម្ពោធ បើក​ដំណើរការ​ម៉ាស៊ីន អេ​ធី​អឹម ប្រភេទ​ថ្មី​ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ សេវា​ធនាគារ​ឆាប់រហ័ស​របស់ខ្លួន​កាន់តែ​មាន​ភាពងាយស្រួល​ – CEN