សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​សហរដ្ឋអាមេរិក មើលឃើញ​កម្ពុជា​មានភាព​រីកចម្រើន​ – CEN