មន្ទីរពិសោធន៍​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម ៖ សារធាតុ​មេ​តា​ណុល​ក្នុង​ស្រាស និង​ទឹក​ក្នុង​ព្រែក​ទេ​រ លើស​កម្រិត​ស្តង់ដារ​ខ្ពស់បំផុត​ – CEN