ទាស់​ពាក្យសំដី​ជាមួយ​ប្ដី​និង​ម្ដាយ​បង្កើត ​រត់ឡើង​ទៅ​លើ​ផ្ទះ​សម្ងំ​ចង​(​ក​)​នឹង​ផ្លាន​ដំបូល​ផ្ទះ​ស្លាប់​ចោល​ប្តី​និង​កូន​ – CEN